EPB-Verslaggeving

Elke nieuwbouw, verbouwing & uitbreiding waarvan de bouwvergunning aangevraagd is na 1 januari 2006
in Vlaanderen, moet in orde zijn met de opgestelde EPB normen. Deze EPB normen worden opgelegd door het Vlaams Energie Agentschap (VEA). Concreet wil dit zeggen dat deze gebouwen moeten voldoen aan bepaalde eisen zoals isolatie, energieverbruik, ventilatie,…

De EPB normen waar een gebouw aan dient te voldoen zijn zéér uiteenlopend. Deze normen hangen voornamelijk af van het jaartal van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, of het nu gaat om nieuwbouw, ingrijpende energetische renovatie, verbouwing, uitbreiding,… van een residentiëel of niet-residentieël project.

In functie van de recentste EPB-eisen in Vlaanderen, berekenen en simuleren we als studiebureau verschillende oplossingen om te komen tot het meest energie- en kostenefficiëntste ontwerp. Dit gebeurt natuurlijk in samenspraak met de architect of bouwheer, zodat het past in het globale concept van het gebouw.

Onze Werkwijze

ONTWERPFASE

NA VOLTOOIING VAN HET GEBOUW

Voor welke projecten kan u bij ons terrecht?

Studiebureau IMPACT SB verzorgt de EPB verslaggeving voor alle gebouwen in Vlaanderen. 

U kan bij ons terecht voor zowel nieuwbouw als verbouwingen van ééngezinswoningen en appartementsgebouwen, zowel residentieel als niet-residentieel.

 

Verklarende woordenlijst EPB

BEN-WONING
BEN staat voor Bijna-Energie-Neutraal. Een BEN-woning is goed geïsoleerd en heeft weinig energie nodig. De energie haalt de woning uit hernieuwbare bronnen. Met een BEN-woning voldoe je nu al aan de energie-eisen van 2021. In Vlaanderen zijn er zes voorwaarden:
1. Energieprestatieniveau: E30 of lager
2. S-peil: S31 of lager
3. Maximale isolatiewaarden van de constructiedelen (Umax)
4. Opletten voor oververhitting
5. Voldoen aan ventilatie-eisen
6. Voorzien in een minimum aandeel hernieuwbare energie.

BENOVATIE
Een BENOvatie is een renovatie volgens de Vlaamse normen voor 2050. Hierbij heb je twee mogelijkheden. Een eerste is ervoor te zorgen dat elk onderdeel van de gebouwschil (dak, muren, ramen, vloeren,…) een welbepaalde isolatiewaarde of U-waarde niet overschrijdt. Daarnaast verwarm je met een energiezuinige installatie of laat je je woning aansluiten op een warmtenet. In de tweede mogelijkheid heeft je woning na renovatie een E-peil van maximaal E60 of een energiescore (EPC-kerngetal) van 100 kWh/m². Opgelet: BENOveren betekent dus niet hetzelfde als BEN-normen.

COP
Het theoretische rendement van een warmtepomp wordt aangeduid met de COP (prestatiecoëfficiënt). Dat is de verhouding tussen de hoeveelheid afgegeven warmte tegenover de hoeveelheid verbruikte energie. Hoe hoger de COP, hoe efficiënter de warmtepomp. Een COP van minsten 4 is ideaal. Dat betekent dat de warmtepomp voor 1 kWh elektriciteit 4 kWh warmte produceert.

E-PEIL
Het E-peil drukt de globale energieprestatie van je woning uit. Het getal heeft een inzicht in het energieverbruik van je woning. Hoe lager het E-peil, hoe minder energie een woning nodig heeft voor ruimteverwarming, de productie van sanitair water, elektriciteit,… Als je in 2019 in Vlaanderen een bouwvergunning aanvraagt, mag het E-peil maximaal E40 bedragen.

INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE (IER)
Een ingrijpende energetische renovatie, afgekort tot IER, is een verbouwing met een functiewijziging van het beschermd volume (dat is het gedeelte dat je verwarmt) van je woning van meer dan 800m³, ofwel een renovatie waarbij je je verwarmingsinstallatie vervangt en minstens 75% van de buitenschil isoleert. In dat geval mag het E-peil voor 2019 maximaal E90 bedragen.

KILOWATTPIEK
Het vermogen van zonnepanelen, om zonne-energie in elektriciteit om te zetten, wordt uitgedrukt in kilowattpiek (kWp). In ons land gaat men ervan uit dat je met 1 kWp op jaarbasis ongeveer 850 kWh (kilowattuur) elektriciteit kunt produceren. In zuiderse, meer zonnige landen ligt dat hoger. En PV-installatie van 4 kWp, courant op Vlaamse daken, genereert per jaar dus 3.400 kWh elektriciteit.

K-PEIL
Het K-peil drukt de globale isolatiewaarde van een gebouw uit. Het lager het K-peil, hoe beter het huis geïsoleerd is en hoe minder warmteverliezen er zijn. Het K-peil heeft rechtstreeks invloed op het E-peil. Tot en met 2017 lag het maximum voor woningen op K40. Sinds 2018 is het vervangen door het S-peil.

LAGE-ENERGIEWONING
In een lage-energiewoning gaat het energieverbruik voor verwarming en koeling niet boven 30 kWh/m² vloeroppervlakte op jaarbasis. Ze heeft een E-peil lager dan 40 en een K-peil niet hoger dan 25. Dat kan alleen dankzij een doordacht ontwerp: ideale oriëntatie, compact, goede isolatie luchtdicht, zuinige verwarming,…

NULENERGIEWONING
Een nulenergiewoning voldoet aan dezelfde voorwaarden als een passiefhuis, met dat verschil dat de nog resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig gecompenseerd wordt door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.

S-PEIL
Het ’S-Peil’ of ‘schilpeil’ drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft. Het S-peil geldt per wooneenheid, dus voor een appartement en niet voor een appartementsgebouw. Hoe minder energie nodig is om de temperatuur van de wooneenheid op peil te houden en hoe efficiënter de vorm, hoe lager en hoe beter het S-peil. Hoe lager het S-peil, hoe beter het dus gesteld is met de schil van de woning, energetisch gezien.